وي افزود: در بازرسي از اين خودرو، ۲۹ هزار ليتر گازوئيل خارج از شبکه به ارزش يک ميليارد و ۱۷۴ ميليون ريال کشف و ضبط گرديد.

غلامزاده اضافه کرد: در اين زمينه يک نفر دستگير و جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شد.