حجت الاسلام رحماني گفت:

مردم به دولت فرصت بدهند تا کار را به سرانجام برساند امام جمعه لردگان گفت: الان صبوري شما مردم لازم است، بايد به دولت فرصت بدهيم تا کار را به سرانجام برساند.

حجت الاسلام رحماني گفت:

مردم به دولت فرصت بدهند تا کار را به سرانجام برساند امام جمعه لردگان گفت: الان صبوري شما مردم لازم است، بايد به دولت فرصت بدهيم تا کار را به سرانجام برساند.

پژوهشگر سياسي؛

اين دولت، مرد ميدان هاي سخت است شرايط بحران غذايي در دنيا همراه با تحريم هاي ظالمانه بين المللي را نبايد فراموش کنيم و تحسين دولتي که در اين شرايط تصميم به اجراي چنين سياست اقتصادي شجاعانه اي را فقط با هدف حمايت از مردم در برابر سودجويان گرفته است.
اخبار شهرستان و استان
گوناگونجهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس